Our Members

 

Mikio-1 Ichiro-1 Christiane1
Mikio Owaki
Performing member
Ichiro Fujinaga
Performing member
Christiane Chaput
Performing member
J-F1 Hisako1 Sandra1
Jean-Fran├žois Gravel
Performing member
Hisako Mori
Performing member
Sandra Kadowaki
Performing member
Yukari-1 Michio1 Manon1
Yukari Hazama
Performing member
Michio Hirai
Performing member
Manon Desmarais
Performing member
Steve1 Valerie Johanna
Steven Chan
Performing member
Valerie Hongoh
Performing member
Johanna Toussaint
Performing member
Photos courtesy: Danielle Sylvain