Our Members

 

Mikio-1 Ichiro-1 Christiane1
Mikio Owaki
Performing member
Ichiro Fujinaga
Performing member
Christiane Chaput
Performing member
J-F1 Hisako1 Sandra1
Jean-François Gravel
Performing member
Hisako Mori
Performing member
Sandra Kadowaki
Performing member
Yukari-1 Michio1 Manon1
Yukari Hazama
Performing member
Michio Hirai
Performing member
Manon Desmarais
Performing member
Steve1 Valerie Johanna
Steven Chan
Performing member
Valerie Hongoh
Performing member
Johanna Toussaint
Performing member
Marie-Noel Vanasse
Apprentice
Photos courtesy: Danielle Sylvain